Artikel 1 – Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door en is het eigendom van DOT Management Services. De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de website en de diensten beschikbaar op de website te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

 

Artikel 2 – Gegevensbeveiliging
In ons privacy beleid is het gebruik van cv’s en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers door Career in Energy van deze website vastgelegd.

 

Artikel 3 – Gebruik van de Website
De website Career in Energy en de daarop beschikbare informatie en diensten zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan kandidaten bij het vinden van een baan en het helpen van werkgevers in het vinden en vervolgens aannemen van personeel. U mag de informatie op de website alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen, delen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij Career in Energy of haar toeleveranciers. Het gebruik van de website geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

 

Artikel 4 – Vacatures
De vacatures die op de website worden getoond zijn aangeleverd door de respectievelijke toekomstige werkgevers en de recruiters van de toekomstige werkgevers zelf. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en verwachten dat kandidaten zelf verificatieprocedures uitvoeren die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

 

Artikel 5 – Definities

 1. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van het door DOT Management Services aangeboden Platform Career in Energy en aanverwante diensten staan beschreven.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DOT Management Services en Ondernemers met betrekking tot het gebruik van de diensten zoals die worden aangeboden op de website Career in Energy, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing worden verklaard.
 3. Platform Career in Energy: de door DOT Management Services ontwikkelde, onderhouden en geleverde onlinedienst op de Website, welke dienst betrekking heeft op het enerzijds aanbieden van een online vacatures- en stageopdrachtenwebsite ten behoeve van Gebruikers en anderzijds betrekking heeft op het automatisch Matchen van deze Gebruikers op basis van op de website Career in Energy door Gebruikers ingevoerde informatie.
 4. Gebruikers: de internetgebruikers die op welke manier dan ook gebruikmaken van de website Career in Energy, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Ondernemers en Kandidaten / Kandidaten / Studenten.
 5. Student: de stageopdracht zoekende of werkzoekende persoon die een Account aanmaakt op de website Career in Energy en/of anderszins van de website Career in Energy gebruikmaakt.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account aanmaakt op de website Career in Energy en/of anderszins van de website Career in Energy gebruikmaakt.
 7. Account: persoonlijke sectie van Ondernemers en Kandidaten / Studenten waarbinnen voorkeuren, eigenschappen en/of vaardigheden kunnen worden opgegeven en waarbinnen Kandidaten / Studenten een curriculum vitae (cv) kunnen uploaden. De cv’s die op de website worden getoond zijn aangeleverd door de kandidaten zelf. Career in Energy accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het cv, en verwacht derhalve dat de toekomstige werkgever zelf de verificatie en veiligheidsprocedures uit zal voeren naar betreffende kandidaat als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.
 8. Matchen en/of Matching: het op basis van door Gebruikers ingevoerde informatie automatisch koppelen (matchen) van Gebruikers.
 9. Baanvacature: daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande baanvacatures van een Ondernemer waarop een Kandidaat / Student kan reageren.
 10. Stageopdracht: de via de website Career in Energy aangeboden stageopdracht waarop een Kandidaat / Student kan reageren, naar aanleiding waarvan een stageovereenkomst in welke vorm dan ook tot stand kan komen tussen Ondernemer en Kandidaat / Student.
 11. Advertentie: een advertentie op de website Career in Energy met betrekking tot een openstaande Baanvacature en/of Stageopdracht.
 12. Website: de website te vinden op de domeinnaam: CareerinEnergy.nl, of andere domeinnamen, althans Websites die door DOT Management Services worden beheerd voor het ter beschikking stellen van haar producten en/of diensten.
 13. Servers: de door of ten behoeve van het gebruik van de website Career in Energy beheerde, bij elkaar horende computers en aanverwante hardware, met daarop de webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur, of databasesoftware.
 14. DOT Management Services: DOT Management Services (KvK-nummer 7594194), statutair gevestigd te Zuidplas ZH en kantoorhoudende te (Rotterdam) WTC, Beursplein 37, 3011 AA, nader te noemen: ‘DOT Management Services’.

 

Artikel 6 – Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de door DOT Management Services geëxploiteerde websites, waaronder CareerinEnergy.nlen meer in het bijzonder op de toegang tot en het gebruik van de website Career in Energy door Gebruikers op welke manier dan ook.
 2. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op de tussen DOT Management Services en Ondernemers gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de door DOT Management Services aangeboden producten en/of diensten, alsmede op de hieruit voortvloeiende Overeenkomsten.
 3. Toepasselijkheid van eventuele (afwijkende) gebruiksvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 5. Indien DOT Management Services niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat DOT Management Services het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Gebruiker omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 7. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van DOT Management Services, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. DOT Management Services is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken, dan wel te wijzigen.
 2. Overeenkomsten kunnen naar keuze van de contractspartijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten c.q. tot stand komen. DOT Management Services beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van DOT Management Services blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal DOT Management Services de Gebruiker waarmee een Overeenkomst is gesloten hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. DOT Management Services kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan desbetreffende Gebruiker.
 4. Mocht de Overeenkomst namens de Gebruiker worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat desbetreffende Gebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf Gebruiker.
 5. DOT Management Services is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 6. DOT Management Services is gerechtigd en bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder in het kader van een overdracht van (een gedeelte van) de door haar gedreven onderneming.
 7. De Gebruiker kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Gebruiker verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. DOT Management Services behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan DOT Management Services nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Gebruiker, onverminderd het recht en de mogelijkheid van DOT Management Services om ten opzichte van de Gebruiker wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Gebruiker dan verplicht is.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van DOT Management Services blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal DOT Management Services de Gebruiker hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. DOT Management Services kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Gebruiker.

 

Artikel 8 – De dienst

 1. DOT Management Services biedt een Platform Career in Energy aan waarop Gebruikers, mede aan de hand van de op de website Career in Energy door Ondernemers geplaatste Vacatures, met elkaar in contact kunnen komen in het kader van selectie en/of werving van stagiaires en personeel. Speciaal hiervoor biedt DOT Management Services een automatisch Matchingsysteem tussen Gebruikers aan op basis waarvan Gebruikers op de website Career in Energy automatisch aan elkaar worden gekoppeld. Deze automatische Matching vindt plaats op grond van de informatie die door Gebruikers op de website Career in Energy is ingevoerd.
 2. DOT Management Services probeert Gebruikers mede op basis van het door DOT Management Services ontwikkelde Matchingsysteem in positieve zin tot elkaar te brengen. DOT Management Services is echter nadrukkelijk geen partij bij een overeenkomst tussen Gebruikers, noch de totstandkoming hiervan. Bovendien kan DOT Management Services niet garanderen dat daadwerkelijk een overeenkomst tussen Gebruikers tot stand komt, noch garanderen dat Gebruikers aan elkaars verwachtingen en/of wensen voldoen, ongeacht de eventuele Matching van Gebruikers. Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de site, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de website onafhankelijk moeten verifiëren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.
 3. Hetgeen onder lid 2 bepaald, brengt met zich dat DOT Management Services op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de uit de eventuele tussen Gebruikers tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, dan wel enige verplichting gerelateerd aan de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van een arbeids- dan wel (stage)opdrachtovereenkomst.
 4. Gebruikers bepalen zelf welke informatie op de website Career in Energy wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd en/of gedeeld. DOT Management Services draagt geen kennis van deze informatie. Gebruikers zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. DOT Management Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website Career in Energy opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. DOT Management Services is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde en/of gedeelde informatie te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Gebruikers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. DOT Management Services biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website Career in Energy, voor zover het toepasselijk recht zulks toestaat, aan op een “zoals het is ” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke en/of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert DOT Management Services niet:
  1. dat de informatie op de website Career in Energy, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie, juist, volledig, geschikt, actueel, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  2. dat de website Career in Energy ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, een en ander in samenhang met het bepaalde in lid 6 van onderhavig artikel;
 • dat derden niet de website Career in Energy en/of de systemen van DOT Management Services onrechtmatig zullen gebruiken.
 1. DOT Management Services behoudt zich het recht voor om zoekopdrachten voor stages en vacatures, de inhoud van Accounts, waaronder curricula vitae te wijzigen, dan wel te verwijderen indien dit naar het oordeel van DOT Management Services noodzakelijk is in verband met overtreding van geldende wet- en regelgeving en/of verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige voorwaarden. DOT Management Services behoudt zich het recht voor om teksten op de website Career in Energy en/of in Accounts te verwijderen die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.
 2. DOT Management Services is gerechtigd de website Career in Energy (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden, aanpassen en/of verbeteren van de gebruikerservaring van de website Career in Energy, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens DOT Management Services ontstaat. DOT Management Services is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

 

Artikel 9 – Prijzen

Bij orderformulieren c.q. overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de klant kenbaar gemaakt worden. Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen in de overeenkomst dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

 

Artikel 10 – Betalingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten. Ook vragen wij rente over te late betalingen. De rente staat gelijk aan 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Indien Career in Energy een incassobureau moet inschakelen om de verschuldigde hoofdsom te incasseren wordt de hoofdsom verhoogd met 15% incassokosten (met een minimum van EUR 100,-) evenals de verschuldigde rente. Indien Career in Energy aanvullende kosten moet maken (bijvoorbeeld kosten voor verhaalsonderzoek, advocaat, kantongerecht en/of rechtbank) om het verschuldigde bedrag te verhalen behoudt Career in Energy zich het recht voor ook deze aanvullende kosten op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 11 – Beëindiging

Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beëindigd. We kunnen de voortzetting van de diensten beëindigen als:

 1. de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerden en een oplossing eisten of;
 2. de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet.

 

Artikel 12 – Response op vacatures

U (de Ondernemer) garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie die u geplaatst heeft op de website en om niets te doen dat Career in Energy en deze website in discretie kan brengen. U zult Career in Energy vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Career in Energy naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is, die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen.

 

Artikel 13 – Response op vacatures

Als uw vacature een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de website waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van deze website te verwijderen die content of een link naar een website bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van Career in Energy en deze website aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten. Let er a.u.b. op dat uw vacature niet het volgende bevat:

 • provocerende woorden, zoals vloekwoorden
 • discriminatie tegen potentiële kandidaten.
 • De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

 

Artikel 14 – Gebruik van de website Career in Energy

 1. Om gebruik te kunnen maken van de website Career in Energy, dienen Gebruikers een Account aan te maken conform de instructies op de Website, rekening houdend met de bepalingen zoals neergelegd in onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 2. Alleen Gebruikers die (wettelijk) bevoegd, dan wel gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Website en de website Career in Energy, zijn gerechtigd een Account aan te maken.
 3. Gebruikers zullen op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van DOT Management Services en/of derden. Indien het DOT Management Services ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de website Career in Energy worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is DOT Management Services gerechtigd deze gegevens per direct en zonder voorafgaande mededeling van de server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verlenen de Gebruikers toestemming aan DOT Management Services om alle inbreukmakende gegevens van de server te verwijderen en te vernietigen. DOT Management Services zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.
 4. DOT Management Services en Gebruikers zijn verplicht de door DOT Management Services verstrekte en/of door Gebruikers aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.
 5. DOT Management Services is niet aansprakelijk voor misbruik, of verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden door Gebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruikers om erop toe te zien dat aanmeldingen op de website Career in Energy geschieden door Gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn. In het geval gebruikersnamen en/of wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan dient DOT Management Services hiervan door Gebruikers onverwijld, schriftelijk, op de hoogte te worden gebracht.
 6. Het is Gebruikers niet toegestaan om informatie en gegevens die van DOT Management Services wordt ontvangen in het kader van het gebruik van de website Career in Energy openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorgeven van informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.
 7. Gebruikers vrijwaren DOT Management Services voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op DOT Management Services zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Gebruikers van de website Career in Energy is gemaakt.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Zowel DOT Management Services als Gebruikers zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel via de website Career in Energy verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van andere partij(en).
 2. Het is de Gebruikers van de website Career in Energy uitdrukkelijk verboden de persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden met andere te delen. Indien en voor zover één of meerdere Gebruikers in strijd handelen met deze bepaling, dan is DOT Management Services hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en aanvaardt zij te dien aanzien op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
 3. Gebruikers verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over DOT Management Services ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien Gebruikers aantonen dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 4. De Ondernemer draagt er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in dit artikel omschreven wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in dit artikel bedoelde informatie.
 5. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Gebruiker per overtreding aan DOT Management Services een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (tienduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,– (duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan DOT Management Services van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 16 – Privacy en veiligheid

 1. Het gebruik van de website Career in Energy kan leiden tot de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 onder 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de door DOT Management Services aangeboden diensten en aanverwante activiteiten en is in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften ter zake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van DOT Management Services en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 3. DOT Management Services zal zich inspannen om maatregelen te treffen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. DOT Management Services zal met name zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Gebruikers van de website Career in Energy Webapplicatie. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van DOT Management Services ter inzage beschikbaar gesteld aan Gebruikers. De Gebruikers van de website Career in Energy worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti- phishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die DOT Management Services beschikbaar stelt.
 4. Ter zake de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede ter zake de verplichtingen die dienaangaande op DOT Management Services rusten, verwijst DOT Management Services naar haar Privacy Statement.

 

Artikel 17 – Duur en beëindiging

 1. Gebruikers hebben het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de website Career in Energy te stoppen en een Account (inclusief de eventueel aan het Account gekoppelde Baanvacatures en/of Stageopdrachten) te verwijderen. In het geval DOT Management Services reeds tot uitvoering van een Overeenkomst is overgegaan, dan zal er ten gevolge van een eventuele stopzetting van het gebruik van de website Career in Energy en/of verwijdering van een Account geen restitutieplicht op DOT Management Services komen te rusten en zal DOT Management Services derhalve niet gehouden zijn kosten ten aanzien van de plaatsing van één of meerdere Baanvacatures te crediteren aan de Gebruiker die gebruikmaking van de website Career in Energy stopzet en/of zijn Account verwijdert.
 2. DOT Management Services is te allen tijde – zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg – gerechtigd om:
  1. de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
  2. Accounts van Gebruikers tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen;
 • de toegang tot de website Career in Energy te beëindigen en/of te weigeren, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Gebruikers handelen in strijd met deze voorwaarden en/of de DOT Management Services van mening is dat het handelen van Gebruikers schade of aansprakelijkheid aan andere Gebruikers, derden of aan de website Career in Energy en/of DOT Management Services kunnen toebrengen. DOT Management Services is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker tegen wie de maatregel wordt opgelegd.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en schade

 1. DOT Management Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de website Career in Energy en/of aanverwante dienstverlening of de onmogelijkheid om de website Career in Energy en/of aanverwante dienstverlening te gebruiken, tenzij de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van DOT Management Services. In dat geval is DOT Management Services enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van DOT Management Services wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van DOT Management Services om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot maximaal € 5.000,–. DOT Management Services is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Ondernemer daarbij inbegrepen.
 3. DOT Management Services is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DOT Management Services.
 5. Indien het functioneren van de website Career in Energy wegens een bepaald handelen van Gebruikers in gevaar wordt gebracht, is DOT Management Services gerechtigd om zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot de website Career in Energy te blokkeren.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van DOT Management Services om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van DOT Management Services kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden DOT Management Services van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, malfuncties op apparaten (pc’s, tablets etc.) van Gebruikers, wanprestatie van derden die door DOT Management Services zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de website te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de website op elk moment te wijzigen.
 3. Ingeval van overmacht heeft DOT Management Services het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Ondernemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 20 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website Career in Energy en/of aanverwante diensten behoren uitsluitend toe aan DOT Management Services en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd ten behoeve van het gebruik van de website Career in Energy, waaronder het materiaal dat door Gebruikers in de Accounts is aangeleverd, alsmede is aangeleverd door de plaatsing van Vacatures, of anderszins.
 2. Anders dan voor het gebruik van de functionaliteiten van de website Career in Energy is vereist, is het de Gebruikers niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van DOT Management Services te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval DOT Management Services aan Gebruikers toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat deze er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van DOT Management Services. Het is Gebruikers voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van DOT Management Services / Career in Energy, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat het publiek wordt misleid.
 3. Het is gebruikers niet toegestaan de website Career in Energy of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van DOT Management Services, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOT Management Services, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud hiervan herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van artikel 1 sub d van de Databankenwet.
 4. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Gebruiker een direct opeisbare boete van € 10.000,– (tienduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,– (duizend euro) voor elke dag of een deel van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door DOT Management Services geleden schade indien deze schade meer bedraagt dan voormelde boetes.

 

Artikel 21 – Verkoopmateriaal

 1. Promotiemateriaal dat wordt verstrekt door DOT Management Services aan Gebruikers, waaronder maar niet beperkt tot displays, standaarden, brochures, monsters, samples, demonstratiemodellen etc., mogen alleen door de Ondernemer worden gebruikt ten behoeve van de (weder)verkoop en promotie van DOT Management Services producten en/of diensten. Voornoemd promotiemateriaal blijft eigendom van DOT Management Services. In het geval dat een Ondernemer staakt met het aanschaffen van DOT Management Services producten en/of diensten en zich zal wenden tot een concurrerende merk of concurrerende partij, heeft DOT Management Services het recht om het promotiemateriaal te revindiceren van de Ondernemer. De Ondernemer verplicht zich alsdan tot het onmiddellijk teruggeven van het promotiemateriaal. DOT Management Services is bovendien gerechtigd tot het terugnemen van het promotiemateriaal indien de Ondernemer failliet wordt verklaard, zijn betalingsverplichting niet nakomt, de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard op de Ondernemer en/of er beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Ondernemer. In voornoemde gevallen is de Ondernemer aldus op eerste verzoek verplicht en gehouden tot teruggave van al het verstrekte promotiemateriaal aan DOT Management Services.
 2. De Ondernemer zal, bij voorbaat, zijn volledige medewerking geven aan DOT Management Services tot het herstellen van promotiemateriaal.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden, alle Overeenkomsten tussen DOT Management Services en Ondernemers, ieder gebruik van de website Career in Energy en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van de website Career in Energy, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zuid-Holland, locatie Rotterdam.

 

Artikel 23 – Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van Overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

 

Career in Energy, januari 2021